TẢI TRỌNG CỦA CÁC LOẠI KỆ CÔNG NGHIỆP

TẢI TRỌNG CỦA CÁC LOẠI KỆ CÔNG NGHIỆP

Các loại kệ sắt

(Kinds of iron shelf)

Tải trọng

(Loading capacity)

Kích thước

(Size)

Kệ Double Deep

2000 - 6000 kg/tầng

1200-4500mm
Kệ Selective - Pallet 2000 - 6000 kg/tầng 1200-4500mm
Kệ mobile rack 2000 - 6000 kg/tầng 900mm
Kệ Very Narrow Ailse 1000 - 2000 kg/pallet 1600mm
Kệ Pallet Flow Rack 2000 - 3000 kg/tầng 900mm
Kệ trung tải   300 - 1200 kg/tầng Theo yêu cầu khách hàng
Kệ v lỗ   100 - 300 kg/tầng Theo yêu cầu khách hàng
Kệ sách     50 - 200 kg/tầng Theo yêu cầu khách hàng
  • Loading capacity: tải trọng
  • Iron tray: mâm sắt
  • Galvanised V Shaped Iron: sắt v lỗ 
  • V hole: v lỗ
  • Beam bar: các thanh đỡ
  • Crossbeam: thanh ngang
  • FILO (First In Last Out):  Nhập trước xuất sau
  • FIFO (First In First Out): Nhập trước xuất trước

 Các tin khác